Der er heldigvis mange internet-sider med reparationsvejledninger, så hvis du ikke kan finde, det du søger her, så kan du prøve:

  • Youtube indeholder rigtigt mange reparationsvideoer på rigtigt mange sprog.
  • iFixit er et firma, der har en filosofi, der ligger tæt op ad RepairCafes og de har også masser af reparationsbeskrivelser og du er velkommen til at uploade din egen.
  • Der er en del virksomheder, der har vejledninger til hvordan man bruger deres egne produkter, fx WD40, Kontakt Chemie og produktbeskrivelser/sikkerhedsdatablade fra forhandlere, fx Silvan Caramba.
  • På Facebook kan man finde mange grupper, som giver støtte til forskellige former for reparation: Her er der altså ikke kun tale om at finde og se en vejledning, men også mulighed for at spørge folk, der ved noget. Prøv fx at melde dig ind i en af følgende grupper: Elektronik repPC og computer problemer
  • Den internationale RepairCafe hjemmeside har også en række sider med tips og tricks.
  • Skaberlyst er en dansk hjemmeside, der tilbyder oplysninger om hvordan vi igen får evnerne til at sy eget tøj.
  • Repair Cafe Danmark samarbejder med andre organisationer, der arbejder med “community repair”, ikke mindst med Restarters i Storbritanien. Deres wiki indeholder mange vejledninger og i forbindelse med vores samarbejde med dem. har vi oversat nogle af deres online vejledninger. Indtil videre er dog kun en enkelt af disse artikler tilgængelig på Restartes side:

Guide til limning

Digital volumenkontrol (Rotary encoder)

Termosikringer

Knapcellebatterier

Grundlæggende elsikkerhed