Arbejde for Repair Cafe Danmark

Repair Caféerne har haft en imponerende udvikling de sidste par år og det stiller større krav til behovet for den centrale understøttelse af repair caféernes arbejde. Og det giver os også flere muligheder, som det kræver en indsats at udnytte. Heldigvis har vores hovedsponsor, LB Foreningen, erklæret sig enige og det betyder at vi i den kommende tid har lidt flere midler at gøre godt med. Men med den slags følger der behov for mere arbejde end bestyrelsen alene kan løfte, så her er følger der en række forslag til, hvordan du kan bidrage endnu mere til vores fælles reparationsbevægelse. Eller hvordan du kan få nogen af dine venner og bekendte til at bidrage. Man behøver ikke at være verdensmester i lodning og zig-zag syning for at kunne hjælpe reparationsbevægelsen.

Kontakt formanden, arne@repaircafedanmark.dk eller telefon 26 37 60 11 for at fortælle om din interesse for at arbejde for os: Emne (også andre end de, der er nævnt her) og omfang. De forskellige emner må gerne kombineres hos en enkelt ansøger og der kan også være emner, som vi ikke kan få dækket ind uden ekstern bistand.

Tilknytningsformer:

Forskellige opgaver egner sig til forskellige former for tilknytning til Repair Cafe Danmarks centrale arbejde, så her er en oversigt over de muligheder for tilknytning, som vi arbejder med:

Frivillig i Repair Cafe Danmarks arbejde: Du deltager i noget som du synes er vigtigt og/eller sjovt og i det omfang, som du synes, det passer dig. Hvis aktiviteten kræver lidt økonomisk støtte for at kunne gennemføres, så finder vi sikkert ud af det – bare spørg.

Praktik i Repair Cafe Danmarks sekretariat. Vi opbygger nu et egentligt sekretariat og det betyder at vi kan tilbyde praktikophold for relevante uddannelser med fokus på den cirkulære økonomi og NGO arbejde. Det kan være praktik i samarbejde med dit undervisningssted eller i forbindelse med et jobtræningsforløb.

Honorarlønnet sekretariatsarbejde. Du vil gerne bidrage med at løse en konkret opgave i sekretariatet, men ingen af os ved hvor lang tid det kommer til at tage – blot at det er for omfattende til at det med rimelighed kan opfattes som rent frivilligt arbejde. Du får løn for de timer, du tidsregistrerer og en fin titel. Og så er der en risiko for at en honorarlønnet opgave kan udvikle sig til en ansættelse.

Deltidsansættelse i sekretariatet. Vi opbygger et sekretariat med få ansatte til at løse nogen af de opgaver, vi har. Vi har brug for mange flere forskellige kvalifikationer end vores økonomi tillader at besætte med fuldtidsstillinger og derfor forestiller vi os, at der bliver tale om deltidsstillinger, men gerne så flere forskellige opgaver slås sammen og dermed udgør en større andel, evt fuld tid. Se opgavebeskrivelserne. Vi har endnu ikke afgjort hvor kontoret kommer til at ligge, men det bliver i Københavnsområdet.

Eksterne samarbejdspartnere: Nogle opgaver vil det være mere hensigtsmæssigt at vi får løst af nogle af vores samarbejdspartnere, hvis de fx har ledig kapacitet indenfor de områder, hvor vi har behov for løsning af nogle opgaver.

Opgavebeskrivelser:

Generalsekretær: Udfører alle de opgaver, som ikke udføres af andre og har ansvaret for de opgaver, der ligger i RCDK sekretariatet. Der er primært tale om betjening af RCDKs bestyrelse, organisationsudvikling, personaleledelse, ansættelser, lokaleforhold, politikerkontakt og samarbejde med andre organisationer. Og hele tiden med et skarpt øje for de krav og ønsker, der ligger i partnerskabsaftalen med LB, herunder ikke mindst etablering af alternative indtægtsstrømme. Arbejdsomfang: 3 dage ugentligt.

De følgende 3 arbejdsopgaver kunne være én måde at lave en fuldtidsstilling på ved at slå dem sammen, men andre muligheder kan også være relevante.

Organisationssekretær: Vores lokale RCer beder om hjælp, når de har brug for den, men vi vil gerne kende dem bedre, så vi bedre kan hjælpe og udnytte lokale historier. Og vi vil gerne have myriader af arbejdsgrupper som tilsvarende indgår i organisationen. Det kan ske gennem vores informationsbrev til alle koordinatorer, men også gennem besøg i lokale RCer i deres åbningstid. Vi modtager løbende henvendelser via kontakt mail og -formular og disse skal besvares eller videresendes. Og vi skal sikre at de lokale RCer forstår de få bærende ting, der karakteriserer en repair café. Arbejdsomfang: Honorarlønnet (og selvfølgelig med rejseomkostninger og diæter dækket).

Administrativ sekretær: Vores vedligehold af kortet over RCer og opdatering af åbningstider er en væsentlig del af den hjælp som de lokale RCer får og det skal vi have hjælp til. Oprettelse af nye RCer kræver en række standard-aktiviteter: Opdatering ad forsikring, logo, lokal hjemmeside, bestilling af besøg af LB med check, sikring af information om vores støttemulighed herunder værktøj.  Opgaven med kalendervedligehold skal på sigt overlades til de lokale RCer, så det er vigtigt at styrke de lokale koordinatorers evne til at gøre dette og andre administrative opgaver. Arbejdsomfang: 1 dag ugentligt.

SoMe medarbejder: Vi benytter i høj grad de sociale medier til at udbrede kendskabet til vores organisation. Det drejer sig om flere forskellige platforme (Facebook, Insta, LinkedIn) og det drejer sig om opslag vedrørende lokale aktiviteter, centrale aktiviteter, faglig information og kopiering/henvisning til aktiviteter andre steder i vores organisation. Arbejdet skal dels gøres og dels så skal vi styrke hinanden i at gøre det nemmere. Arbejdsomfang: Frivillig (gerne flere) og med mulighed for honoraraflønning.

Fundingsekretær: Ansøger fonde om bistand til RCDKs arbejde og arbejder med at sætte de lokale RCer i stand til at ansøge om sponsorater. Der vil primært være tale om aktivitetsrettede projekter, så fondsarbejdet sker i samarbejde med andre aktive, som kan beskrive aktiviteternes indhold og atter andre, der kan stå for gennemførelsen. Aktiviteterne kan spænde vidt, fx arbejde for oprettelse af nye RCer, samarbejder med formidlere af reparation, systemudvikling, reparationsvejledning, pop-up repair caféeer på skoler m.v. Der er også behov for at instruere lokale RCer i hvordan de kender og bruger det lokale erhvervsliv – mange vil gerne støtte os, men de skal have at vide hvordan. Arbejdsomfang kan reguleres over tid men som udgangspunkt 2 dage ugentligt.

Pressemedarbejder: Meget af vores mediearbejde går næsten af sig selv da det er diverse medier, der henvender sig til os for at høre om os og om vores mening. Men vi har behov for at holde dem varme ved at udsende nogle pressemeddelelser med jævne mellemrum. Så dette arbejde er en slags ”intern journalist” der pumper historien ud af en af vi andre og sender den ud. Derudover har vi løbende nyheder på vores egen hjemmeside og udvalgte nyheder udsendes med vores nyhedsbrev til tæt på 1000 modtagere. Omfang: Honorarlønnet.

Bogholderi: Vi har ikke mange posteringer, men arbejdet skal jo gøres. Vi kan købe det hos et bureau, men vil hellere, hvis der er en der brænder for det cirkulære, der gør det. Arbejdsomfang: honorarlønnet eller afregning efter antal posteringer.

Økonomisekretær: Budgetlægning, kontakt til revisor og evt offentlige myndigheder, registrering og kontrol af projektøkonomi, årsregnskab for foreningen og for evt projekter, vejledning til lokale RCer om økonomiske krav og muligheder. Arbejdet udføres i samarbejde med foreningens kasserer. Arbejdsomfang vil være meget varierende hen over året, i gennemsnit svarende til en dag ugentligt eller honorarlønnet.

Undervisningskoordinator: Planlægning (emne, sted og underviser) af kurser for vores frivillige og evt også for offentligheden. Herunder også samarbejde med mulige eksterne undervisere som fx RS Group. Gradvis udbygning af vores undervisningskapacitet til også at omfatte andre metoder end den nuværende håndspålæggelse: Produktion af videoer, undervisningsmateriale til skoler, kurser for offentligheden. Arbejdsomfang: Honorarlønnet.

Underviser: Meld dig meld dig meld dig. Jo flere vi har der kan undervise i fejlfinding, elektronikreparation, syning, visual mending, repair cafe drift, some arbejde m.m.m., jo flere af vores lokale kræfter kan vi få gjort dygtigere.

Værktøjsvejleder: De lokale RCer har brug for hjælp til at købe det rigtige værktøj og udstyr til den rigtige pris. Måske mest behov for at vide, hvad der er nødvendigt. Arbejdsomfang: Honorarlønnet.

Eventmager: Vi bliver ofte spurgt om vi vil lave eller deltage i et event om cirkulær økonomi. Eventmageren har styr på hvilke færdige foredrag vi har liggende og hvordan man arrangerer et foredrag, en pop-up repair cafe med en eller flere typer reparation og styrer evt opkrævning og honorering. VE (dem med Grønne Værksteder) har foreslået at vi laver en fælles Reparationsuge begivenhed til efteråret. Omfang: Honorarlønnet.

Eventfrivillig: Mange af vores events kræver at vi er en gruppe frivillige, der kan påtage sig opgaven. Det kan være frivilligt og ulønnet, men det kan også være honorarlønnet. Det sidste vil som udgangspunkt være tilfældet når det er et event, der er bestilt af en virksomhed eller organisation.

Systemsekretær: Vores hjemmeside og registreringssystem skal løbende videreudvikles og vi tror på at vi har mange frivillige, der gerne vil deltage heri. Systemsekretæren sørger for at de har noget at arbejde med og mulighed for at arbejde i de retninger som ledelsen udstikker. Omfang: Honorarlønnet.

Reparationsdatasekretær: Vi indsamler informationer om alle vores reparationer. Det gør vi ikke for sjovs skyld, men det kræver ekstra arbejde at behandle og vurdere disse data, så de kan nyttiggøres i vores samarbejde med andre organisationer og myndigheder og bruges i vores egen informationsindsats. Dette bliver i de kommende år en nøglefaktor for vores mulighed for at have indflydelse på hvordan reparationer fremmes og produktdesign kan udvikles til forbrugernes fordel. Arbejdsomfang: Honorarlønnet.

International sekretær: Vi arbejder sammen med flere internationale organisationer og disse kontaktflader skal holdes nogenlunde varme. Det er især Restarters i England og repair.eu i Bruxelles. Omfang: Honorarlønnet.

Politisk sekretær: Formand og generalsekretær tegner organisationen udadtil, men vi har forpligtiget os til også at styrke vores kendskab til politiske initiativer her og i udlandet så vi i højere grad kan blive et vidende informationscenter, som mange vil henvende sig til. Så nogen skal holde øje med hvad der sker her og der. Det vil i første omgang være vigtigt at opbygge et netværk så vi får informationerne automatisk. Og så skal de også lige tygges – EU-sprog kan være en udfordring. Omfang: Honorarlønnet.

Priskomitékoordinator: RCDK uddeler årligt en reparationspris. Det kræver indhentning af forslag, udnævnelse af dommere, kontakt til medier, produktion af en pris og en etablering af en prisoverrækkelsesbegivenhed. Omfang svinger meget hen over året: Honorarlønnet.

Juridisk konsulent; Jura er ofte mere kompliceret end vi stakkels dødelige kan finde ud af. Hvordan er det nu med forsikringsbetingelser, indsamlingsregler, ansvar m.m.m. Omfang: Honorarlønnet.

Se også dine muligheder for at deltage i en af vores arbejdsgrupper eller i et ekspertpanel.